- Danh hiệu tập thể : + Trường : Tập thể lao động tiên tiến. + Chi bộ : Trong sạch vững mạnh . + Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc cấp Huyện . + Đoàn thanh niên : xuất sắc cấp Huyện. + Liên đội : Xuất sắc cấp Thành phố. - Danh hiệu cá nhân : + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 Đ/ c = 15 % + Lao động tiên tiến: 33 Đ/ c = 100 % ...